۱۳۹۴-۰۶-۰۸

پایان نامه های متفرقه

1. عنوان : جغرافیای تاریخی شهرستان چناران و رادکان/ 1375-76          موضوع : جغرافیای تاریخی
دانشجو: محمد رضا کاظمی                   دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده الهیات                
کد دیوئی: ج 229 ک 955/8227

2. عنوان : رویکرد طبقات اجنماعی ایرانیان در برخورد با مسلمانان تا آغاز قرن سوم هجری/ 1390         موضوع : تاریخی
دانشجو: مریم موسوی                دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد   
کد دیوئی: ر 842 م 955/04

3. عنوان : نقش سیاسی و فرهنگی ایرانیان در دوره اول عباسی/ تابستان 1377                    موضوع : تاریخی
دانشجو: محمود معراجی فرد                 دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 کد دیوئی: ن 662 م 955/04

4. عنوان : بررسی مناسبات آل بویه و سامانیان تابستان/ 1388             موضوع : تاریخی
دانشجو: منیژه باغانی                         دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 
کد دیوئی: ب 229 ب 955/0458

5. عنوان : نیشابور در سفر نامه ها/ زمستان 1375                       موضوع : جغرافیای تاریخی
دانشجو: عابدین گلین مقدم                   دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
کد دیوئی: ن 644 گ 955/825

6. عنوان : جغرافیای تاریخی ولایت باخرز/ شهریور 1376              موضوع : جغرافیای تاریخی
دانشجو: مهدی امینی                     دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 
کد دیوئی: ج 844 الف 955/8263

7. عنوان : والیان خراسان از آغاز ورود اسلام تا پایان صده دوم هجری/ آذر 1381          موضوع : تاریخی
دانشجو: زهراصادقی جاجرم                      دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: و 217 ص 955/82

8. عنوان : بررسی جنبه های جعل و تزویر در نسخه های خطی با استناد به نمونه هایی از کتابخانه ملی ایران /زمستان 1391  موضوع : جعل نسخه
دانشجو: هلیا هاشمی اصل               دانشگاه : شهید بهشتی 
کد دیوئی: ب 255هـ011/31

9. عنوان : بررسی وضعیت مجموعه کتب خارجی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(ع)/ پاییز 1376          موضوع : وضعیت مجموعه کتب خارجی
دانشجو: آقای دکتر عباس حری        
کد دیوئی: ب119ع 027/455822

10. عنوان : بررسی کارکرد های حمام مهدی قلی بیگ مشهد بعنوان یک حمام عمومی در زندگی مردم /زمستان 1389         موضوع : مردم شناسی
دانشجو: فاطمه فلاح                    دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی
کد دیوئی: ب 826 ف 391/64

11. عنوان : فرهنگ و تمدن اسلامی خراسان در عصر سلجوقی از میانه سده پنچم هجری تا نیمه سده ششم هجری/ 1382-83   موضوع : فرهنگ وتمدن اسلامی
دانشجو: علی رضا روحی میرآبادی         دانشگاه : داشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات مشهد
کد دیوئی: ف 787 ر 955/053

12. عنوان : فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر ایلخانان (بالاخص در خراسان )/ 1373-74        موضوع : فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشجو: سعید قانع               دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: ف 288 ق 955/062

13. عنوان : وضعیت فرهنگ و تمدن در دوره صفوی / شهریور 1381          موضوع : فرهنگ و تمدن
دانشجو: حمیرا امانیان             دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: و 774 الف 955/071

14. عنوان : معرفی و بررسی وسایل شستشو و غبارروبی حرم مطهر رضوی/ 1392-93         موضوع : مردم شناسی
دانشجو: مصطفی حسن زاده            دانشگاه : دانشگاه سوره دانشکده هنر

15. عنوان : سیر تحول تصویر بافی در فرش ایران از دیر باز تا امروز / اردیبهشت 1390        موضوع : فرش
دانشجو: حجت ا... رشادی               دانشگاه : دانشگاه شاهد -دانشکده هنر

16. عنوان : تحلیل پدیدار شناسی تن پوش حجاب در ایران/ 1393            موضوع : مردم شناسی
دانشجو: زهره داوری معینی                   دانشگاه : دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده هنرو معماری

17. عنوان : تاریخ فرش در ایران بعد از اسلام / 1341-42                 موضوع : فرش
دانشجو: هاشم علوی طوسی                دانشگاه : دانشگاه مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

18. عنوان : بررسی طرح بته در قالی بیرجند با تاکید بر قالی های بته ای آستان قدس رضوی / 1388 (طرح پژوهشی)    
موضوع : فرش           دانشجو: زهرا تیموری           

19. عنوان : کاربرد گرافیک در موزه و خارج از موزه / بهار 1385           موضوع : موزه
دانشجو: زهرا دشتبان                 دانشگاه : مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و گردشگری
کد دیوئی: ک571 د 069

20. عنوان : نقش آموزشی موزه در جامعه / 1373             موضوع : موزه
دانشجو: منیر طبیب جم                   دانشگاه : دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کد دیوئی: ن454 ط 069/5

21. عنوان : با تلسکوپ و ساخت آن آشنا شویم/ 1380             موضوع : نجوم
دانشجو: اکرم پور ابراهیم - زهرا حسینی                     دانشگاه : آموزش وپرورش ناحیه 4 - دبیرستان عقیله
کد دیوئی: ب 575 پ 512/2

22. عنوان : سیر علم نجوم از آغاز تا حمله مغول در سرزمین های شرق اسلامی/ 1378           موضوع : نجوم
دانشجو: طیبه فداکار نقندر                   دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: س 312 ف 520/09

23. عنوان : سیر علم نجوم از آغاز تا حمله مغول در سرزمین های شرق اسلامی/ 1379               موضوع : نجوم
دانشجو: محمد رضا موحد                 دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: س828 م 522/1917671

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود