۱۵ مرداد ۱۳۹۴

نشریه الکترونیکی گنجینه آستان

عناوین مندرج در نشریه:

1. سخن مدیر مسئول/ علی سوزن‏چی کاشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. سرمقاله/ جواد فرهمندنژاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. موزه های آستان قدس رضوی در گذر زمان / مهدی طاهری . . . . . . . . . . 4
4. اسناد جشن میلاد امام رضا(ع) /زهرا فاطمی مقدم . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5. تمبرهای ولادت امام رضا(ع) /محمدرضا شاهرودی زاده . . . . . . . . . . . 10
6. معرفی جلد لاکی و روغنی/مریم حبیبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
7. حمام مهدی قلی بیگ/ حجت حسنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8. رونمایی از 3 جلدکتاب/جواد فرهمند نژاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9. کتیبه های مشبک طلا/میثم جلالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10. قالی پرده ای محرابی درختی/مریم حبیبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
11. گزارش تصویری بازدید /مجیدرضا مهردوست . . . . . . . . . . . . . . . . 26
12. معرفی سکه های ولایت عهدی امام رضا (ع) /عادل مطوری . . . . . . . .28
13. برنامه‏ های آموزشی شش ماهه اول سال 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . .33