فرش و منسوجات

تحلیل پدیدار شناسی تن پوش حجاب در ایران / 1393
دانشجو: زهره داوری معینی
دانشگاه: دانشگاه علم و فرهنگ- دانشکده هنر و معماری
کد دیوئی: -
بررسی قالی های طرح درختی در موزه آستان قدس رضوی / 92-1391
دانشجو: سمیه یداله پور
دانشگاه: دانشگاه سوره- دانشکده هنر
کد دیوئی: ب 36 ی 746/7955
تمثل مکان و فضای مثالی در عناصر فرش ایرانی با تکیه بر آرای سهروردی و حکمت خسروانی / 1390
دانشجو: الهام شمسایی
دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده ادبیات و زبان خارجی
کد دیوئی: ت 651 ش 746/7
سیر تحول تصویربافی در فرش ایران از دیر باز تا امروز / 1390
دانشجو: حجت الله رشادی
دانشگاه: دانشگاه شاهد- دانشکده هنر
کد دیوئی: -
بررسی طرح بته در قالی بیرجند با تاکید بر قالی های بته ای آستان قدس رضوی / 1388
دانشجو: زهرا تیموری
دانشگاه: -
کد دیوئی: -
بررسی عناصر تاثیرگذار، فرم و رنگ (رتم) در پوشاک سنتی و معاصر ایران / 1387
دانشجو: بتول دادخواه
دانشگاه: دانشگاه الزهرا- دانشکده هنر
کد دیوئی: ز 144 د 391/00955