معماری

بررسی ديوارنگاره‌های حمام مهدی قلی بيک مشهد / 1396
دانشجو: اعظم ظفر کامل
دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
کد دیوئی: ب 51 ظ 391/640822955
مطالعه و برسی محراب های زرین فام موزه مرکزی آستان قدس رضوی / 1396
دانشجو: محسن منصوری زاده
دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
کد دیوئی: م 794 م 726/20955
طراحی مجتمع مسکونی با رويکرد اسلامی / 1393
دانشجو: فرامرز فدایی
دانشگاه: دانشگاه آزاد یزد
کد دیوئی: ط 314 ف 720/917671
طراحی مرکز مجمع جهانی اهل بيت با رويکرد استفاده از نمادهای شيعی / 1393
دانشجو: مهدی هنرمندی
دانشگاه: دانشگاه آزاد شیراز
کد دیوئی: ط 735 ه 726
طراحی مدرسه هنر و معماری (با محوریت تلفیق فضای سبز و معماری) / 1392
دانشجو: حمیدرضا عامری سیاهویی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور- دانشکده معماری
کد دیوئی: ط 547 خ 727/047
طراحی معماری موزه محرم و عاشورا در اردبیل با تاکید بر نمادهای آیینی / 1391
دانشجو: زهرا دانش آرانی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده هنر و معماری
کد دیوئی: ط 241 د 722/52