هنر

بررسی فرم و نقش قفل های موزه آستان قدس رضوی / 1393
دانشجو: زهرا علی مندگاری
دانشگاه: دانشگاه سمنان- دانشکده هنر
کد دیوئی: -
هم آوایی و ارتباط عناصر بصری در کتیبه های حرم رضوی / 1393
دانشجو: ملوسک رحیم زاده تبریزی
دانشگاه: دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا
کد دیوئی: -
پژوهشی درباره ضریح امام رضا (ع) در موزه آستان قدس رضوی / 1392
دانشجو: اسراء صالحی
دانشگاه: دانشگاه کاشان - دانشکده معماری و هنر
کد دیوئی: -
بررسی و تحلیل نقاشی های خیالی نگاری موجود در موزه آستان قدس رضوی / 1392
دانشجو: مهنوش غفوریان
دانشگاه: دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده هنر
کد دیوئی: -
بررسی گل و مرغ در موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی / 1390
دانشجو: فهیمه فرزانه
دانشگاه: دانشگاه شاهد -دانشکده هنر
کد دیوئی: -
بررسی و مقایسه روشنایی و اشیاء مربوطه در حرم امام رضا (ع) در دوره های صفوی و قاجار / 1390
دانشجو: روح افزا قدوسی
دانشگاه: دانشگاه هنر- دانشکده هنرهای کاربردی
کد دیوئی: -