۱۳ تیر ۱۳۹۸

موزه های آستان قدس رضوی

مؤلفان: حشمت كفيلی، با همكاری مريم حبيبی قاينی بايگی و محمدرضا شاهرودی زاده
طرح و اجرا : مؤسسه آفرينشهای هنری
ناشر: پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری با همكاری سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی.
چاپ اول: 1396.
تعداد صفحات: 488 صفحه.

اين كتاب در دو بخش تأليف شده است. بخش اول به معرفی تاريخچه شكل گيری موزه در آستان قدس رضوی با تكيه بر منابع چاپی و اسناد تاريخی و خاطره شفاهی كارشناسان و مسئولين موزه آستان قدس و مؤلف نگاشته شده است.
بخش دوم به معرفی گنجينه های در حال نمايش آستان قدس رضوی در چهارده فصل اختصاص دارد. در هر فصل ضمن معرفی گنجينه تعدادی از نفايس تاريخی و هنری به اختصار معرفی شده اند.
در پايان چكيده ای از محتوای كتاب بزبان انگليسی توسط آقای محمدرضا شاهرودی زاده ترجمه شده است.
براي معرفی موزه آستان قدس و برخی اشيای تاريخی آن در طی سالهای گذشته از زمان تأسيس تاكنون يك جلد كتاب راهنمای موزه (سال 1334) و يك جلد راهنمای گنجينه قرآن (سال 1347) منتشر شده است و در سال 1360 نيز كتاب كاتالوگ كوچكی با معرفی 20 اثر به اختصار، همچنين مقالات متعددی توسط كارشناسان موزه آستان قدس در نشريات آستان قدس و ساير نشريات تخصصی به چاپ رسيده است، اما اهميت موزه های آستان قدس ايجاب می‏ كرد كه كتابی در معرفي سابقه تشكيلات اداری و آثار و نفايس اين مجموعه تا حال حاضر در اختيار عموم مراجعان و پژوهشگران نيز قرار گيرد.