موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (2): «معرفی اسناد تاریخی نقاره خانه رضوی از دوره صفویه تا معاصر»

این اسناد در مجموع 2هزار برگ است که از این تعداد 200 صفحه متعلق به دوره صفویه، 450 صفحه از افشاریه، 950 صفحه دوره قاجاریه و سایر اسناد مربوط به دوره پهلوی و معاصر است.

۲۵ اسفند ۱۳۹۷