فیلم

معرفی جزوات قرآن عثمان بن حسین وراق غزنوی

یکی از شاهکارهای هنر کتابت و کتاب آرایی دوره اسلامی در قرن پنجم هجری قمری، جزواتِ قرآنِ عثمان بن حسین وراق غزنوی در گنجینه رضوی است. این قرآن 30 جزوه است که تاريخ کتابت آن ها از 462 قمری تا 466 قمری است. در حال حاضر دو جزوه 1 و 22 آن در گنجينه قرآن‏ ِموزه رضوی به نمایش درآمده است.

۱۷ تیر ۱۳۹۹