موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (68): «معرفی نفیس ترین نسخه خطی خمسه خواجوی کرمانی، موجود در گنجینه رضوی»

خمسه خواجو، یکی از نسخه‌های بسیار نفیس موجود در گنجینه رضوی از خواجوی کرمانی است که دومین نسخه خطی در کتابخانه‌های ایران و دارای سه مجلس تصویر هنری و مشتمل بر پنج مثنوی است. این نسخه در سال 965 ق. توسط حسن محمدشریف کاتب شیرازی به خط نستعلیق خوش کتابت شده است.

۱۷ دی ۱۳۹۹