۱۳۹۴-۰۶-۰۳

حلزون‌های عنکبوتی (Lambisidae)

ده گونة شناخته شدة این نوع، منحصراً در آب‌های گرم اقیانوس هند و آرام زندگی می‌کنند و گیاه‌خوارند. نمونه فسیل شدة این حلزون در هاوایی به دست آمده است.
از نمونه‌های آن در مجموعه، می‌توان به لامبیس لامبیس، لامبیس کروکاتا و... اشاره نمود. اهدایی محمدسعید فؤاد وهبه