۳ شهریور ۱۳۹۷

اسكناس 1000 ریالی بانک ملّی ایران

اين اسكناس در دوران پهلوی اوّل (1304-1320 ه.ش) و در فروردین ماه سال 1317 ه.ش به سفارش بانك ملّی ايران در ایالات متحدّه آمریکا چاپ و در ایران انتشار یافته است؛ این اسکناس یک هزار ریالی از جمله اسکناس های تاریخی ایران به شمار می رود که بر رو و پشت آن به ترتیب نیم رخ رضا شاه پهلوی و منظره ای از کوه دماوند نقش بسته است.
امضاء کنندگان این اسکناس که ارزشی برابر ده سکّه طلای پهلوی را دارا بوده است، رضا قلی امیر خسروی (مدیر کلّ بانک ملّی ایران) و عبدالحسین هژیر (بازرس دولت) می باشند.