آثار برگزیده

بخاری چدنی
ارتفاع: 63 س.م.،
قدمت: دوره معاصر.

بخاری چدنی به شکل مطبق و پایه‌دار، با تکنیک ریخته‌گری. دارای مخزن و دریچه سوخت و دریچه انتقال هوا و خروج دود.

بخاری چدنی