۱ مرداد ۱۳۹۷

سری پستی مساجد جامع ایران

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از سال 1366 تا 1371، دو سری تمبر شامل 12قطعه با تصاویر مساجد جامع ایران به شرح زیر منتشر نمود:
1.    تمبر 1 ریالی، مسجد جامع شوشتر (دوره عبّاسیان)
2.    تمبر 2 ریالی، مسجد جامع ارومیه (دوره ایلخانان مغول)
3.    تمبر 3 ریالی، مسجد جامع کرمان (دوره آل مظفر)
4.    تمبر 5 ریالی، مسجد جامع قزوین (دوره عبّاسیان)
5.    تمبر 10 ریالی، مسجد جامع ورامین (دوره ایلخانان مغول)
6.    تمبر 20 ریالی، مسجد جامع ساوه (دوره سلجوقیان)
7.    تمبر 30 ریالی، مسجد جامع نطنز (دوره ایلخانان مغول)
8.    تمبر 40 ریالی، مسجد جامع عقیق شیراز (دوره صفّاریان)
9.    تمبر 50 ریالی، مسجد جامع اصفهان (دوره عبّاسیان)
10.    تمبر 100 ریالی، مسجد جامع همدان (دوره قاجار)
11.    تمبر 200 ریالی، مسجد جامع دزفول
12.    تمبر 500 ریالی، مسجد جامع یزد (دوره ایلخانان مغول)