۱ مرداد ۱۳۹۷

تمبرهای معروف به «سری ناصری چهارجور»

نخستین سری تمبر با تصویر ناصرالدین شاه قاجار- دی  1255
شماره اموالی: کد 22 ر2 و کد 2/120 
در جریان سفر رسمی ناصرالدین شاه قاجار(1275-1227ش) به اروپا در تاریخ 5 مرداد 1252 و تحت تأثیر بازدید از نمایشگاه جهانی در شهر وین، وی تصمیم گرفت برای سازماندهی امور کشوری و لشکری ایران از امپراتوری اتریش تقاضای کمک نماید. با پذیرش این تقاضا، گروهی مستشار به ایران اعزام شدند؛ یکی از این مستشاران، گوستاو ریدرر، از اعضای عالی رتبه اداره پست اتریش، بود که در 5 اسفند 1253 وارد تهران شد و در سال بعد به ریاست پستخانه ممالک محروسه ایران منصوب شد.       
از جمله اقدامات گوستاو ریدرر، سفارش طراحی و چاپ یک سری تمبر جدید به چاپخانه سلطنتی اتریش بود؛ این تمبرها که نخستین تمبرهای ایران با تصویر ناصرالدین شاه قاجار و شامل چهار قطعه به رنگ‎های بنفش روشن (1 شاهی)، سبز (2 شاهی)، صورتی (5 شاهی) و آبی خاکستری (10 شاهی) می‎باشند، در دی ماه 1255 در ایران منتشر شدند. اهدایی دکتر علی شرقی در شهریور 1374 و دکتر جواد ملک در اردیبهشت 1385.