۱ مرداد ۱۳۹۷

تمبرهای تاجگذاری احمد شاه قاجار با روچاپ «12 جمادی الاخری 1339»

تاریخ انتشار: اردیبهشت 1300 
شماره اموالی:  کد 67 ر428-418 
در اسفند 1299 به دنبال توافقی که در قزوین بین ژنرال آیرونساید (نماینده دولت انگلیس)، رضاخان میرپنج (فرمانده بریگاد قزاق) و سیّد ضیاءالدین طباطبایی (مدیر روزنامه رعد) به عمل آمد، کودتایی رخ داد و در پی آن کابینه جدیدی تشکیل و در آن، سیّد ضیاءالدین طباطبایی به عنوان نخست وزیر و رضاخان با عنوان «سردار سپه»، فرمانده کل قوای نظامی ایران انتخاب شدند. 
به همین مناسبت، مشیر معظم، رئیس کل جدید پستخانه، 11 قطعه از 17 قطعه سری تمبرهای تاجگذاری احمد شاه قاجار که در سال 1294ش توسط چاپخانه آنشده هلند چاپ و در ایران منتشر شده بود را با همکاری شخصی به نام «اسدالله کرمانی» و با استفاده از مُهر «12 جمادی الاخری 1339-21FEV.1921» جهت مصارف پستی روچاپ زدند. بهای اسمی این تمبرها شامل 3، 5، 6، 10 و 12 شاهی، 1، 2 و 5 قران و 2، 3 و 5 تومان است.