۷ شهریور ۱۳۹۴

تنگ سفالی با نقش آبی سفید

دوره زمانی: اوایل دوره صفوی