آثار برگزیده

قرآن وقفی ابن کثیر
جزء 13 قرآن کریم
واقف: ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر در 393 ق.
خط: کوفی دوره تکامل در 4 سطر
تعداد اوراق: 142 برگ
جنس، نوع و رنگ اوراق: کاغذ دولت آبادی، حنایی
ابعاد: 10/7 × 7/8 س.م.
جلد: تیماج عنابی
شماره ثبت: 930219

این قرآن دارای 142 ورق از جنس کاغذ دولت‌آبادی به رنگ حنایی است و شامل جزء سیزدهم (از آیه 53 سوره مبارکه «یوسف» تا پایان سوره مبارکه «ابراهیم») می باشد، آیات به خط کوفی دوره تکامل با مرکب مشکی در 4 سطر در فضایی به ابعاد  5/5 × 4/5 سانتی متر نگاشته شده است.
صفحه اول دارای يک کتيبه مذهب مسستطيلي مزين به گل وبرگ و پيچ پيوست به يک نشان ترنجي مذهب مرصع است. دارای اعراب واعجام وشدّ ومدّ وتنوين می باشد، دارای نشان‌های ترنج زرّين، سرسوره‏ ها تاج نشان و اسامي سوره‏ ها به زر تحرير‏دار نوشته شده است. این نسخه در پايان متن يک تسمه با نقش تزیینی مُذّهب مرصع دارد. (شیوه کتاب‌آرایی این قرآن ایرانی و مکتب خراسان قرن چهارم قمری می باشد). این جزو قرآن دارای سجع مُهر و دو عرض دید به تاریخ 1289 و 1315 قمری می باشد و جلد آن تیماج عنابی با حاشیه ضربی زنجیره‏ای است؛ درون جلد کاغذ حنايي و نوساز می باشد.