۱۳۹۵-۱۱-۰۷

سکه الیمایی کمناسکیرس چهارم و ملکه انزان


سکه شماره: 1394.13.119 
دوره تاریخی: قبل از اسلام
سلسله: الیمائی
فرمانروا: کمناسکیرس چهارم و ملکه انزازه
جنس: نقره
بهای اسمی:دراخم
روی سکه: تصویر نیم رخ فرمانروا و ملکه رو به چپ
پشت سکه: تصویر فردی نشسته بر روی صندلی 
 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود