۱۱ بهمن ۱۳۹۵

سکه الیمایی ارد دوم


سکه شماره: 1394.13.155 
دوره تاریخی: قبل از اسلام
سلسله: الیمائی
فرمانروا: اُرد دوم
جنس: مس
بهای اسمی: کالکون
روی سکه: تصویر نیم رخ فرمانروا رو به چپ و پشت سر او علامت لنگر ماه و نقطه قرار دارد.
پشت سکه: تصویر لنگر رو به پایین همراه با دانه های باران.