۱۳۹۵-۱۱-۱۱

سکه الیمایی فرهاد دوم

سکه شماره: 1394.13.144 
دوره تاریخی: قبل از اسلام
سلسله: الیمائی
فرمانروا: فرهاد دوم
جنس: برنز
محل ضرب: منطقه الیمائیه
بهای اسمی: دراخم
روی سکه: روی سکه تصویر نیم رخ فرمانروا که رو به چپ دارد. پشت سر علامت لنگر و هلال ماه و نقطه؛ روی تاج 2 علامت هلال ماه و نقطه به چشم می خورد که 2 سر هلال رو به بالا است.
پشت سکه: پیکره فردی کماندار دو ردیف کتیبه در جلو و پشت فرد کماندار نام فرمانروا به خط یونانی.