۱۳۹۵-۰۴-۰۶

سکه نقره شاپور دوم ساسانی

شماره ثبت 1394.13.218
دوره تاریخی قبل از اسلام
سلسله ساسانی
فرمانروا شاپور دوم
جنس نقره
بهاء اسمی درهم
وزن بر حسب gr 3/29
قطر mm 24/49
شرح تصویر روی سکه
تصویر تنه و نیم رخ شاه رو به راست جلوی صورت نام و القاب وی تا پشت سر ادامه دارد که مجموعه داخل 1 دایره قرار گرفته
شرح تصویر پشت سکه
آتشدان در وسط که در میان شعله های آتش تصویر فردی رو به راست دیده میشود 2 نگهبان رو به آتشدان در دوطرف دیده میشود که مجموعه داخل یک دایره قرار دارد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود