۱۰ تیر ۱۳۹۷

معرفی آثار موزه مردم شناسی با موضوع ورزش

1.    میل ورزش باستانی، جنس: برنج، ارتفاع: 107 سانتی‎متر.
2.    زنگ زورخانه‌ای، جنس: برنج، ارتفاع: 30  و قطر: 17 سانتی‎متر.
3.    ضرب ورزش باستانی، جنس: سفال، ارتفاع: 56 و قطر: 42 سانتی‎متر.
4.    تخته شنو (شنا) چوبی، طول: 81 ، عرض 10 و ارتفاع 8  سانتی‎متر. 
5.    کبّاده ورزش باستانی، طول: 56 سانتی‎متر. 
6.    سنگ ورزش باستانی، جنس: چوب، طول: 74 و عرض 95 سانتی‎متر (هر دو).
7.    جلیقه و شلوار ورزش باستانی.