۱۳۹۴-۰۶-۱۰

پایان نامه های منسوجات و فرش

1. عنوان : طراحی مانتو با ایده از پوشاک کرد خراسان / تابستان 1371       موضوع : منسوجات 
دانشجو: عصمت فیاض             دانشگاه : دانشگاه علمی کاربردی رشد سوره
کد دیوئی: ط 936 ف 646/407

2. عنوان : عوامل موثر در صنعت نساجی/ شهریور 1352     موضوع : منسوجات
دانشجو: محمد باقر منتظری         دانشگاه : دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کد دیوئی: ب 783 م 677/00955

3. عنوان : پیراهن رزم موزه آستان قدس/ 1383-1384       موضوع : منسوجات
دانشجو: حشمت کفیلی        دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -دانشکده الهیات، ادبیات علوم انسانی
کد دیوئی: پ 598 ک 708/955822

4. عنوان : نقش بته جقه بر روی لوازم تزئینی زندگی امروز/ زمستان 1384     موضوع : منسوجات
دانشجو: افسانه قنادرضایی          دانشگاه : دانشگاه جامع علمی -کاربردی سوره
کد دیوئی: ن 781 ق 745/4

5. عنوان : معرفی 20 نوع چاپ از چاپ های دستی/ تیرماه 1381      موضوع : منسوجات
دانشجو: مرجان بخشی            دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: م 349 ب 769

6. عنوان : بررسی قالی های طرح درختی در موزه آستان قدس رضوی/ 1391-92     موضوع : فرش
دانشجو: سمیه یداله پور               دانشگاه : دانشگاه سوره -دانشکده هنر
کد دیوئی: ب 36 ی 746/7955

7. عنوان : بررسی تحولات نقش فرش مشهد در 100 سال اخیر/ 1386-87          موضوع : فرش
دانشجو: محمد امین حاجی زاده       دانشگاه : دانشگاه هنر -دانشکده پردیس باغ ملی
کد دیوئی: ب 171 ح 746/7955822

8. عنوان : جایگاه هنر پارچه بافی در فرهنگ و تمدن ایران/ 1386/87              موضوع : منسوجات
دانشجو: امید خدادادی ساداتی               دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
کد دیوئی: ج 369خ 746/0955

9. عنوان : مراکز و نقوش پارچه بافی اسلامی در ایران/ 1376             موضوع : منسوجات
دانشجو: فریبا رضازاده خادم               دانشگاه : دانشگاه آزاداسلامی - واحد مشهد -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: م 564 ر 746/140955

10. عنوان : بررسی عناصر تاثیر گذار، فرم و رنگ (رتم) در پوشاک سنتی ومعاصر ایران/ دی 1387      موضوع : منسوجات 
دانشجو: بتول داد خواه                 دانشگاه : دانشگاه الزهرا- دانشکده هنر
کد دیوئی: ز144 د 391/00955

11. عنوان : بررسی عوامل جغرافیایی موثر در صنعت نساجی ایران          موضوع : منسوجات 
دانشجو: محمد باقر منتظری           
کد دیوئی: ب 783 م 677/00955

12. عنوان : تمثل مکان و فضای مثالی در عناصر فرش ایرانی با تکیه بر آرای سهروردی و حکمت خسروانی/ بهمن 1390    موضوع : فرش
دانشجو: الهام شمسایی               دانشگاه : دانشگاه علامه طباطبائی -دانشکده ادبیات و زبان خارجی
کد دیوئی: ت 651 ش 746/7