فرش و منسوجات

تبارشناسی پوشش در تعزيه بر اساس هويت دينی، فرهنگی و تاريخی / 1396
دانشجو: سمیه باغبان عنبران
دانشگاه: دانشگاه آزاد یزد
کد دیوئی: ت 229 ب 297/636
فرش و صنايع دستی در ايران باستان / 1394
دانشجو: فاطمه بختیاری
دانشگاه: دانشگاه آزاد شوشتر
کد دیوئی: ف 343 ب 746/7955
بررسی آيينه‌دوزی سيستان و بلوچستان؛ کاربرد آيينه‌دوزی سيستان و بلوچستان بر روی مانتو / 1393
دانشجو: سارا عزیزی
دانشگاه: دانشگاه علمی کاربردی بروجرد
کد دیوئی: ب 588 ع 391/0095574
تحلیل پدیدار شناسی تن پوش حجاب در ایران / 1393
دانشجو: زهره داوری معینی
دانشگاه: دانشگاه علم و فرهنگ- دانشکده هنر و معماری
کد دیوئی: ت 321 د 297/636
بررسی قالی های طرح درختی در موزه آستان قدس رضوی / 92-1391
دانشجو: سمیه یداله پور
دانشگاه: دانشگاه سوره- دانشکده هنر
کد دیوئی: ب 36 ی 746/7955
تمثل مکان و فضای مثالی در عناصر فرش ایرانی با تکیه بر آرای سهروردی و حکمت خسروانی / 1390
دانشجو: الهام شمسایی
دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده ادبیات و زبان خارجی
کد دیوئی: ت 651 ش 746/7