معماری

بررسی ديوارنگاره‌های حمام مهدی قلی بيک مشهد / 1396
دانشجو: اعظم ظفر کامل
دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
کد دیوئی: ب 51 ظ 391/640822955
مطالعه و برسی محراب های زرین فام موزه مرکزی آستان قدس رضوی / 1396
دانشجو: محسن منصوری زاده
دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
کد دیوئی: م 794 م 726/20955
طراحی مجتمع مسکونی با رويکرد اسلامی / 1393
دانشجو: فرامرز فدایی
دانشگاه: دانشگاه آزاد یزد
کد دیوئی: ط 314 ف 720/917671
طراحی مرکز مجمع جهانی اهل بيت با رويکرد استفاده از نمادهای شيعی / 1393
دانشجو: مهدی هنرمندی
دانشگاه: دانشگاه آزاد شیراز
کد دیوئی: ط 735 ه 726
طراحی مدرسه هنر و معماری (با محوریت تلفیق فضای سبز و معماری) / 1392
دانشجو: حمیدرضا عامری سیاهویی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور- دانشکده معماری
کد دیوئی: ط 547 خ 727/047
مطالعه مردم شناسی کارکردهای حمام‌های عصر صفويه (مطالعه موردی: حمام مهدی قلی بيک (شاه) در مشهد) / 1391
مطالعه مردم شناسی کارکردهای حمام‌های عصر صفويه (مطالعه موردی: حمام مهدی قلی بيک (شاه) در مشهد) / 1391
دانشجو: عاطفه تهرانچی بلدی
دانشگاه: دانشگاه آزاد
کد دیوئی: م 897 ت 391/6409558222