موزه تخصصی فرش

قالی تلفیقی
محل بافت: استان مرکزی ( فراهان )،
دوره زمانی: اواسط قرن 13 ش (دوره قاجار)،
جنس: (تار: پنبه، پود: پنبه، پرز: پشم)،
ابعاد: 302×230 س.م.،
رج شمار: 45 گره نامتقارن در 6.5 س.م.،
قالیچه گلدانی درختی (صوف بافت)
محل بافت: کاشان،
دوره زمانی: نیمه دوم قرن 13 ش (دوره قاجار)،
جنس: (تار: ابریشم، پود: پنبه و ابریشم، پرز: ابریشم)،
ابعاد: 204×127 س.م.،
رج شمار: 53 گره نامتقارن در 6.5 س.م.
قالی واگیره ای (هفت رنگ)
محل بافت: خراسان جنوبی؛ بیرجند (دُرُخش)،
دوره زمانی: اواسط قرن 13ش (دوره قاجار)،
جنس: (تار: پنبه، پود: پنبه، پرز: پشم)،
ابعاد: 280×154 س.م.،
رج شمار: 40 گره نامتقارن در 6.5 س.م.
قالیچه محرابی درختی (سروی طاووسی)
محل بافت: کرمان،
دوره زمانی: نیمه دوم قرن 13 ش (دوره قاجار)،
جنس: (تار: پنبه، پود: پنبه، پرز: پشم)،
ابعاد: 243×135 س.م.،
رج شمار: 45 گره نامتقارن در 6.5 س.م.،
قالی بته سراسری
محل بافت: کاشان،
دوره زمانی: نیمه دوم قرن 13 ش (دوره قاجار)،
جنس: (تار: پنبه، پود: پنبه، پرز: پشم)،
ابعاد: 320×220 س.م.،
رج شمار: 35 گره نامتقارن در 6.5 س.م.،
قالیچه بته سراسری (بته قبادخانی)
محل بافت: فارس (ایل قشقایی)،
دوره زمانی : نیمه دوم قرن 13 ش (دوره قاجار)،
جنس: (تار: پشم، پود: پشم، پرز: پشم)،
ابعاد: 234×150 س.م.،
رج شمار: 40 گره نامتقارن در 6.5 س.م.