موزه قرآن و نفایس

قرآن کامل مترجَم پنج تفسیره
کاتب: دوست‌ محمد در 1082ق، اهداکننده: محمدحسن خان هروی در 1218ق، جنس، نوع و رنگ اوراق: کاغذ کشمیری نباتی، خط: متن به خط نسخ 9 سطری و ترجمه به خط نستعلیق، تعداد اوراق: 763 برگ. این قرآن دارای پنج تفسیر در حواشی است: تفسیر حسینی از ملاحسین واعظی کاشفی، شیعی و به زبان فارسی است و چهار تفسیر بیضاوی، مدارک، جلالین و کشاف مربوط به اهل سنت و به زبان عربی می باشد. ابعاد (متن، ترجمه وتفسیر): 42.8 × 26 س.م.
برگی از قرآن به خط بایسنغر
کاتب: بایسنغر میرزا پسر شاهرخ تیموری (802- 837ق)، به خط محقق، جنس ورق: خانبالغ ایرانی، آغاز: عربیا لتنذر أم القری (شوری: 7)، انجام: و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه إلی الله (شوری: 10)، ابعاد: 101 × 177 س.م.، هفت برگ دیگر از این قرآن در نمایش است، شماره ثبت: 9302287
قرآن وقفی ابن کثیر
تاریخ کتابت: قرن 4ق، تاریخ اهدا: 393ق، اهداکننده: ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر؛ وزیر سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی، خط: کوفی دوره تکامل 4سطری، جنس، نوع و رنگ اوراق: کاغذ دولت‌آبادی حنایی، تعداد اوراق: 142 برگ، شامل جزء 13، آغاز: و ما أبرئ نفسی إن النفس (یوسف: 53)، انجام: و لیذکر أولو الألباب (ابراهیم: 52)، ابعاد: 10.7 × 7.8 س.م.، جلد: تیماج عنابی (به شیوه کتاب آرایی ایرانی در مکتب خراسان قرن
قرآن کامل به خط اختراعی بابری
کاتب: ظهیرالدین محمد بابر پادشاه؛ از نوادگان امیر تیمور گورکانی ومؤسس سلسله تیموری هند، در قرن 10ق، اهداکننده: شاه سلطان حسین صفوی، در 1119ق، خط: بابری 17سطری، جنس، نوع و رنگ اوراق: کاغذ کشمیری حنایی، تعداد اوراق: 265 برگ، ابعاد: 12.5 × 9 س.م.، جلد: مقوا با روکش پارچه، شماره ثبت:930274
قرآن کامل به خط میرعبدالقادر حسینی
تاریخ کتابت: اواخر قرن 10 و اوایل قرن 11ق، اهداکننده: سلطان ابراهیم قطب شاه؛ از سلاطین شیعه سلسله قطب‌شاهیان حیدرآباد دکن، در 970 ق، خط: ریحان 12سطری، جنس، نوع و رنگ اوراق: کاغذ خانبالغ نخودی، ابعاد: 56 × 37 س.م.، تعداد اوراق: 339 برگ، جلد: سوخت معرق. شماره ثبت: 93022
قرآن کامل به خط میرزا احمد نیریزی
تاریخ کتابت: 1108 ق، مذهِّب: میرزا عبدالوهاب، اهداکننده: میرزا محمد نوری صدیق‌الملک، در 1313ق، خط: متن به خط نسخ وترجمه به خط نستعلیق 10سطری، جنس، نوع و رنگ اوراق: کاغذ ترمه نخودی، تعداد اوراق: 447 برگ، ابعاد: 33.3 × 21.4 س.م.، جلد: لاکی روغنی ممتاز با نقوش گل و بوته، شماره ثبت: 930244