هنر

روح ايرانی در تذهيب مکتب کشمير / 1396
روح ايرانی در تذهيب مکتب کشمير / 1396
دانشجو: مریم حبیبی قاینی بایگی
دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی
کد دیوئی: ر 314 ع 745/670954
تحليل نقوش و صفحه‌آرايی قرآن مير عبدالقادر حسينی / 1395
دانشجو: اکرم نوروزی
دانشگاه: دانشگاه هنر اصفهان
کد دیوئی: ت 752 ن 752/482971
معنا و معنويت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تاکيد بر مضامين عرفانی و مذهبی / 1393
دانشجو: فاطمه علیزاده
دانشگاه: دانشکده سوره
کد دیوئی: م 856 ع 752
تحليلی بر قصص قرآنی و تاثير آن بر آثار هنرمندان ايرانی سده هفتم الی چهاردهم هجری قمری / 1393
دانشجو: علی لهراسبی
دانشگاه: دانشگاه آزاد مشهد
کد دیوئی: د 827 ل 709/17617
بررسی آرايه‌های تزيينی (جدول‌کشی و گره‌سازی) در قرآن‌های نفيس عهد ايلخانی کتابخانه آستان قدس رضوی / 1393
دانشجو: عصمت رجبی
دانشگاه: دانشگاه آزاد تهران- دانشکده هنر و معماری
کد دیوئی: ب 372 ر 700/971472
بررسی نقوش سوزن دوزی اقوام ترکمن و بلوچ و کاربرد آنها در تزئین ظروف سفالی / 1393
دانشجو: زهرا فیضی پور
دانشگاه: دانشگاه علمی کاربردی بروجرد
کد دیوئی: ب 976 ف 746/4