گنجینه سکه

سکه الیمائی کامناسکرس
سکه شماره: 1394.13.127 دوره تاریخی: قبل از اسلام سلسله: الیمائی فرمانروا: کمناسکیرس جنس: پتن بهای اسمی: دراخم روی سکه: تصویر فرمانروا رو به چپ و پشت سر او علامت لنگر ماه و نقطه. پشت سکه: تصویر نیم رخ فردی به چپ و 3 ردیف خط.   
سکه الیمایی کامناسکرس
سکه شماره: 1394.13.128  دوره تاریخی: قبل از اسلام سلسله: الیمائی فرمانروا: کمناسکیرس جنس: پتن بهای اسمی: دراخم روی سکه: تصویر فرمانروا رو به چپ و پشت سر فرمانروا علامت لنگر و ماه و نقطه. پشت سکه: تصویر نیم رخ فردی رو به چپ و خطوط ناخوانا.  
سکه الیمائی فرهاد دوم
سکه شماره: 1394.13.144  دوره تاریخی: قبل از اسلام سلسله: الیمائی فرمانروا: فرهاد دوم جنس: برنز محل ضرب: منطقه الیمائیه بهای اسمی: دراخم روی سکه: روی سکه تصویر نیم رخ فرمانروا که رو به چپ دارد.
سکه الیمائی ارد دوم
سکه شماره: 1394.13.155  دوره تاریخی: قبل از اسلام سلسله: الیمائی فرمانروا: اُرد دوم جنس: مس بهای اسمی: کالکون روی سکه: تصویر نیم رخ فرمانروا رو به چپ و پشت سر او علامت لنگر ماه و نقطه قرار دارد. پشت سکه: تصویر لنگر رو به پایین همراه با دانه های باران.   
کمناسکرس اُرد دوم
سکه شماره: 1394.13.156  دوره تاریخی: قبل از اسلام سلسله: الیمائی فرمانروا: کمناسکرس اُرد دوم جنس: برنز محل ضرب: منطقه الیمائیه بهای اسمی: دراخم روی سکه: تصویر تمام رخ فرمانروا که علامت لنگر، هلال ماه و نقطه در سمت راست صورت وی دیده می شود. پشت سکه: علاماتی شبیه به نقاط پراکنده شاید باران.  
کمناسکیرس چهارم و ملکه انزان
سکه شماره: 1394.13.119  دوره تاریخی: قبل از اسلام سلسله: الیمائی فرمانروا: کمناسکیرس چهارم و ملکه انزازه جنس: نقره بهای اسمی:دراخم روی سکه: تصویر نیم رخ فرمانروا و ملکه رو به چپ پشت سکه: تصویر فردی نشسته بر روی صندلی