گنجینه سکه

سکه نقره یزید بن عبدالملک امویشماره ثبت 1394.13.678
دوره تاریخی بعد از اسلام
سلسله امویان
فرمانروا یزید بن عبد الملک
تاریخ ضرب 103 ه ق
محل ضرب کرمان
جنس نقره
بهاء اسمی درهم
وزن بر حسب گرم 2/79
قطر mm 26/84
شرح کتیبه روی سکه
در حاشیه : محمد رسول الله أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَى الدّینِ کُلِّهِ وَلَو کَرِهَ المُشرِکونَ
در مرکز : الله احد الله الصمد لم یلد و لم یو لد ولم یکن له کفوا احد
شرح کتیبه پشت سکه
در حاشیه : بسم الله ضرب هذا الدرهم بکرمان سنه ثلث ومئة
در مرکز : لا اله الا الله وحده لاشری
سکه نقره ولید بن عبدالملک امویشماره ثبت 1394.13.656
دوره تاریخی بعد از اسلام
سلسله بنی امیه
فرمانروا ولید بن عبد الملک
تاریخ ضرب 95 ه .ق
محل ضرب واسط
جنس نقره
بهاء اسمی درهم
وزن بر حسب گرم 2/34
قطر mm 24/03
شرح کتیبه روی سکه
در حاشیه : محمد رسول الله أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَى الدّینِ کُلِّهِ وَلَو کَرِهَ المُشرِکونَ
در مرکز : الله احد الله الصمد لمیلد و لمیو لد ولمیکن له کفوا احد
شرح کتیبه پشت سکه
در حاشیه : بسم الله ضرب هذا الدرهم بواسط فی سنه خمس وتسعین
در مرکز : لا اله الا، الله وحده، ل
سکه نقره ولید بن عبدالملک امویشماره ثبت 1394.13.654
دوره تاریخی بعد از اسلام
سلسله بنی امیه
فرمانروا ولید بن عبد الملک
تاریخ ضرب 94 ه ق
محل ضرب واسط
جنس نقره
بهاء اسمی درهم
وزن بر حسب گرم 2/49
قطر mm 25/79
شرح کتیبه روی سکه
در حاشیه : محمد رسول الله أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدىٰ وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَى الدّینِ کُلِّهِ وَلَو کَرِهَ المُشرِکونَ (توبه 33)
در مرکز : الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفوا احد
شرح کتیبه پشت سکه
در حاشیه : بسم الله ضرب هذا الدرهم بواسط فی سنه اربع وتسعین
در مرکز : لا اله الا،
سکه نقره پیروز دوم ساسانیشماره ثبت 1394.13.246
دوره تاریخی قبل از اسلام
سلسله ساسانی
فرمانروا پیروز اول
جنس نقره
بهاء اسمی درهم
وزن بر حسب gr 3/25
قطر mm 26/60
شرح تصویر روی سکه تصویر شاه رو به راست
شرح تصویر پشت سکه آتشدان و ملازمین در مرکز
سکه نقره بهرام چهارم ساسانی


شماره ثبت 1394.13.231
دوره تاریخی قبل از اسلام
سلسله ساسانی
فرمانروا بهرام چهارم
جنس نقره
بهاء اسمی درهم
وزن بر حسب gr 4/11
قطر mm 24/84
شرح تصویر روی سکه نیم رخ شاه رو به راست
شرح تصویر پشت سکه تصویر نیم تنه شاه درون آتشی و دو نگهبان در دو سوی آتشدان
سکه نقره شاپور دوم ساسانی


شماره ثبت 1394.13.218
دوره تاریخی قبل از اسلام
سلسله ساسانی
فرمانروا شاپور دوم
جنس نقره
بهاء اسمی درهم
وزن بر حسب gr 3/29
قطر mm 24/49
شرح تصویر روی سکه
تصویر تنه و نیم رخ شاه رو به راست جلوی صورت نام و القاب وی تا پشت سر ادامه دارد که مجموعه داخل 1 دایره قرار گرفته
شرح تصویر پشت سکه
آتشدان در وسط که در میان شعله های آتش تصویر فردی رو به راست دیده میشود 2 نگهبان رو به آتشدان در دوطرف دیده میشود که مجموعه داخل یک دایره قرار دارد.