فاطمه باغشاهی

آیه‌های ارادت؛ آشنایی با قرآن های وقفی هزار ساله حرم رضوی
اهدای کتاب در تمدن اسلامی از مهم ترین و کهن ترین کاربردهای وقف به شمار می رود. اولین و متداول ترین نوع وقف، وقف قرآن بوده است که از آن به عنوان « وقف مصاحف» نام برده می شود.
موزه فرش وحدتی از هنر اقوام
ساختمان موزه فرش که نگه دارنده این اشیاء ارزشمند معنوی است در سه طبقه از شمال به موزه مرکزی، از شرق به صحن کوثر و از غرب به رواق امام خمینی(ره) و از جنوب به صحن جامع رضوی متصل است.