سلسله آل بویه

سکه طلای سلسله آل بویه در موزه آستان قدس رضوی
اولین سکه طلای حکومت شیعی ایران که‌ متعلق به دوره مجدالدوله از سلسله آل بویه می‌باشد جذب گنجینه تمبر، اسکناس و سکه موزه آستان قدس رضوی شد.