سنگاب

نمایش اعجاز هنر سنگ‌تراشی در موزه رضوی
سنگابی منحصر به فرد متعلق به قرن ششم هجری قمری که از سنگ بزرگ یکپارچه‌ای تراشیده شده و از بهترین نمونه‌های هنر سنگ‌تراشی تا امروز است، در موزۀ آستان قدس رضوی در معرض نمایش قرار دارد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌ رضوی، مجموعه‌ای از اشیای ارزشمند مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی در موزۀ آستان قدس رضوی در معرض نمایش است که از جملۀ آن، سنگابی بزرگ و منحصر به فرد تراشیده‌شده از سنگ سیاه یکپارچه است که قدمت آن به قرن ششم هجری قمری برمی‌گردد.