شاه عباسی

فرش افشان عباسی
محسن مصدق کارشناس اداره پژوهش و معرفی آثار قالی افشان شاه عباسی که از آثار عبدالمحمد عمو اوغلی می باشد از جمله قالی های نفیس موجود در موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی به شمار می رود که نهایت ظرافت و زیبایی در بافت و طرح آن مشاهده می شود.